Disco (1975)
       
     
Disco (1975)
       
     
Disco (1975)

(H) 5’ x (W) 5’
(stainless steel)